Poradca,informátor v oblasti:
životosprávy,zdravotných
ťažkostí,formovania postavy.
J-Synek2.jpg
Diviaky nad Nitricou 33
Mailom:fitness7@azet.sk
Telefonicky:0918490828
Po-Ne:8-20hod.

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.
Objednávky príjimam:
Mailom : fitness7@azet.sk
Mobil:0918490828
Osobne po dohode
Poštovné sa pohybuje v rozmedzí:1,15-3,60 eur,
v objednávke nad 80 eur sa poštová služba neplatí,
v určitých prípadoch aj pri nižších objednávkach.
Odosielanie výrobkov:do 24hod./ak sú na sklade/

Pri objednávaní produktov napíšte do mailu okrem adresy
aj vaše telefónne číslo.

Jednou z najušľachtilejších činností je znižovanie bolesti a utrpenia druhým.

V duchovnej evolúcii Zeme existujú bytosti, sily, ktoré pôsobia proti vývoju Zeme, proti evolúcii ducha človeka. V dôsledku ich prejavov, ich pociťujeme ako sily negatívne. Tieto bytosti nie sú negatívne samé o sebe, ale ako dôsledok ich oneskorenia vo vývoji. To znamená že pri každom novom stupni vývoja Zeme, v nových fyzických a duchovných podmienkach uplatňujú tieto oneskorené bytosti starým spôsobom svoje pôsobenie, ktoré bolo aktuálne v predchádzajúcej epoche, no v súčasnosti pôsobí brzdiaco, retardačne. Vývoj Zeme prebieha totiž v rôznych väčších a menších časových etapách, ktoré sú nositeľkami nových vývojových impulzov. V každej vývojovej epoche Zeme sa časť anjelov odštiepila od hlavného prúdu a zaostala vo vývoji. Toto odštiepenie je známe v každej mytológii sveta ako spor v nebi., ako pád anjelov. Začína už od spodnej hranice duchovnej ríše a zasahuje celú hrubohmotnú a jemnohmotnú úroveň. Zmysel tohoto štiepenia, tohoto oddeľovania sa rôznych vývojových línii duchovných bytostí, spočíva v tom, aby sa v hrubohmotných a jemnohmotných úrovniach stvorenia, ktoré sú pôsobiskom ľudských duchov, vytvorili dve protikladné sily, dva póly pôsobiace proti sebe tak, aby sa vytvorilo vhodné napätie, ktorého prekonávaním sa nerozvinutým duchovným zárodkom umožní ich plnohodnotný vývoj. Podľa druhu pôsobenia poznáme tri druhy negatívnych bytostí, Luciferské, Ahrimanské a Asurske bytosti, pričom Asurským bytostiam sa zatiaľ nebudem venovať, keďže ich vplyv sa naplno prejaví až v budúcnosti.

Pôsobenie Ahrimana
Ahriman-Satan je temný duch, duch tiaže. Jeho pôsobenie spočíva v éterickej sfére Zeme. Jeho úlohou je všetko éterické sťahovať do hmoty, konzervovať, materializovať, vtesnávať do čo najužších presne ohraničených foriem. Ovplyvňuje myšlienkový svet človeka tým spôsobom, aby človek svet okolo seba, prírodu, vesmír vnímal len ako neživú strnulú hmotu, aby nevidel duchovné bytosti za každou rastlinou, za každým prírodným alebo kozmickým javom. Ľuďom vštepuje predstavu, že naozajstným svetom a prírodou je len to, čo sa dá vidieť fyzickým zrakom, čo sa dá fyzický zmerať a zvážiť. Ahriman je spolupôvodcom filozofického materializmu, ktorý sa stal oficiálnym svetonázorom dnešnej vedy. Ak sa pozrieme na jeho globálnu úlohu vo vývoji ľudstva, tak vidíme, že ľudia museli byť s ním konfrontovaní, aby boli schopní plne využívať a spoznávať fyzický svet, prostredníctvom vedy a techniky. Preto aj tento stupeň je nevyhnutný pre celistvý vývoj ľudského ducha. Vplyv Ahrimana je aj geografický nerovnomerne rozložený po Zemi. Jeho vplyv sa zosiluje smerom z východu na západ. Takou modelovou krajinou, doslova centrom Ahrimana na Zemi je v súčasnosti USA, ktorá je silno pod jeho vplyvom. Je to krajina ktorej hlavné znaky sú obrovský technický rozmach, honba a vyzdvihovanie peňazí a úspechu, slepý obdiv k materialistickej vede. Amerika si budúcnosť dokáže predstaviť len ako neustále zdokonaľovanie techniky a genetiky, kde geneticky upravený ľudia budú žiť vo veľkých kupolách na Marse a jesť tabletky. To je pre nich znamením pokroku. Týmto pohľadom sú zafarbené aj náboženstva a ideológie pochádzajúce z Ameriky. Amerika je pôvodcom takých exotických materialistických náboženstiev, ktoré neuznávajú dušu a ducha, ale len telo a spasenie si predstavujú ako vytvorenie večného fyzického tela, napr. Jehovisti, Mormoni, Adventisti, Scientologisti atď, ale spadá pod to aj, až náboženské uctievanie mimozemských civilizácii. Tak vzniká akési Ahrimanské duchovno, charakteristické pre určitý druh dnes často prezentovanej pop-ezoteriky, kde ľudia si jednoducho nedokážu predstaviť evolúciu ľudstva ako periodický jav, kde jednotlivé anjelské hierarchie v priebehu miliónov rokov sa podieľajú na vytváraní fyzických a duševných tiel ľudí tak, aby vo vhodnom momente boli najrozvinutejšie schránky schopné prijať zárodky ducha, ale vytvárajú si v podstate materialistické predstavy, že všetko ľudstvo a rasy vznikli ako genetické experimenty nejakých mimozemských civilizácii. Ahriman je tak aj inšpirátorom UFO náboženstva.

Pôsobenie Lucifera
Lucifer pôsobí tak, že uznáva len duchovnosť a hmotu má za niečo podradné. Lucifer ( Svetlonos–Zornička) je monumentálna svetelná bytosť, nositeľ svetla, predstavuje absolutizáciu duchovného princípu. Jeho poľom pôsobnosti je všeobecná astralita ľudstva, svet túžob, pocitov, vášni a chcenia. Oproti Ahrimanovi ktorý pôsobí na človeka akoby z vonka, Lucifer sa prejavuje z vnútra, z duše človeka, ako spaľujúca túžba a vášeň. Pôsobí na astrálne telo človeka a ťahá ho von smerom k vyšším svetom vyslovene odtrháva astralitu človeka od Zeme, tak aby nemusela mať nič do činenia s hmotou. Hmotu totiž považuje za máju, za niečo menejcenné. Podľa Lucifera najlepšie by bolo pre človeka sa vôbec nevteľovať, ideálom je pre neho nevyvinutý zárodok, ktorý sa ako v sladkom spánku nevedomia vznáša kdesi v duchovnej ríši. Lucifer je duch minulosti, stále núti obracať zrak človeka k detskému veku ľudstva, veku nevinnosti, ale aj nezrelosti. Jeho pôsobenie sa tiež geograficky zosiluje, ale v opačnom smere ako Ahriman a to v smere od západu na východ. Lucifer tak vo väčšej alebo menšej miere zafarbuje charakter východných náboženstiev. Hinduizmus a budhizmus sú príkladmi takýchto náboženstiev, kde uctievaní sú svätci a jogíni, ktorí sa v samote venujú meditáciám, alebo asketickému životu v snahe vymaniť sa z utrpenia na Zemi. Zem je ponímaná nie ako miesto ktoré treba zveľaďovať, ale ako miesto utrpenia a kolotoč reikarnácií je braný ako nutné zlo. Úctu si zasluhuje všetko duchovné a ako zrkadlový protiklad Ameriky sú ideálom nie peniaze, nie praktickosť, nie kariéra, ale chudoba, askéza, duchovnosť nezávislosť od všetkého hmotného aj duševného. Hmotný svet si nezasluhuje snahu o nejaké zlepšenia, čo vidno aj na pasívnom prístupe k práci a organizácii sociálneho života, ľahostajnosti k vonkajšiemu svetu, čo vedie k zjavnej vonkajšej chudobe a zaostalosti (India, Bangladéš). Svet ako celok takto môžeme pozorovať z duchovného hľadiska ako jeden organizmus, kde jeden pól je Amerika a druhým Ázia a stred ako vyváženie týchto extrémov sa nachádza v Európe. Preto Európa a špeciálne stredná Európa je tým miestom kde dochádza k vyváženiu týchto dvoch síl v harmónii. Účelom duchovného vývoja človeka je nie potlačiť Ahrimana alebo Lucifera, oni sú dve strany váh, ale postaviť sa do stredu medzi nich a zjednať silou svojho JA medzi nimi rovnováhu. Východne náboženstva potlačujú Ahrimana, čím dochádza k vyzdvihovaniu Lucifera. Dôsledok je aj karmický, keď sa časť týchto ľudí, ktorí prepadli vplyvu Lucifera vteľuje v novom živote v Amerike, kde zase opakujú staré chyby a extrémne zas vyzdvihujú Ahrimana a potlačujú Lucifera. Dá sa povedať, že tá časť duchovne hľadajúcich ľudí z východu aj západu, ktorí si dokázali zachovať v oboch extrémoch určitú rovnováhu, sa vteľuje v Európe, kde sa v budúcnosti bude vytvárať nový typ duchovného človeka, spájajúceho hmotný aj duchovný rozmer súčasne.

Keď to zhrnieme tak môžeme tvrdiť že osudom človeka je balansovať, vyvažovať tieto dva póly. Účelom je nie zatracovať jeden stav , alebo druhý, ale nájsť rovnovážny stav medzi nimi. Človek prejavuje svoju ľudskosť, svoju duchovnosť len v sociálnom živote To čo si myslí, alebo to čo si prečíta a neuplatní to v sociálnom živote, čiže vo vzťahu k ľuďom, to ako keby nebolo. Preto stredným stavom rovnováhy je slovo, reč v sociálnom pôsobení. Vtiahnutie zakonzervovanie slova do písma je ahrimanský princíp. Knihy sa stávajú ak sa na ne kladie absolútny dôraz, zdrojom dogmatizmu. Zadržanie slova, mlčanie v samote je Lucifersky princíp. Mlčanie v tichu a meditácia vás odtrhávajú od Zeme. Slovo nás núti do sociálnych vzťahov, lebo človek sa rozvíja vo vzťahoch. Preto Ideálom je aby písmo sa nestalo dogmou, aby meditácia nebola cieľom, ale aby slúžili tvorivému slovu v ľudských vzťahoch.
Pôsobenie Lucifera a Ahrimana v človeku
V zmysle trojčlennosti si vedomie človeka môžeme predstaviť ako zložené z nadvedomia, vedomia a podvedomia. Nadvedomím je vyššie JA človeka, ktoré siaha do oblasti anjela. Toto vyššie Ja nie je u bežného človeka plne inkarnované. Je to duchovný zárodok, ktorý spočíva v objatí anjela, ktorý bežnému človeku nahrádza jeho Ja. Až keď sa vyššie Ja v človeku zrodí, potom sa jeho anjel od neho uvoľňuje a už nerozhoduje miesto človeka, už nie je nad ním, ale stáva sa mu rovnocenným priateľom. Okrem nadvedomia má človek aj svoje bežné predmetné vedomie, ktoré používa v bežnom živote. Oblasťou ktorá nás teraz zaujíma najviac je podvedomie. Podvedomie je zložené z troch bytostí. Nachádzame tam luciferského anjela, ktorý je v plnom zmysle slova upútaný na astrálne telo človeka. Tento luciferský dvojník tvorí druhé astrálne telo človeka viazané na to prvé. Jeho najväčšou túžbou je odpútať sa od človeka a rozplynúť sa v svetovej astralite. Okrem luciferského dvojníka sa v podvedomí nachádza aj ahrimanský dvojník. Ahrimanský dvojník sa upína na ľudské étericke telo a usiluje sa ho zmocniť. Tak ako je strážny anjel v nadvedomí človeka akýmsi ideálom, praobrazom človeka, tak na druhej strane je ahrimanský dvojník jeho karikatúrou. Je to inteligentná bytosť, ktorá sa v človeku neprejavuje tak ako Lucifer prostredníctvom vášni, ale tak, že v človeku veľmi zosilnie cieľavedomosť, a urputná snaživosť zameraná na cieľ za každú cenu. Tak môžu byť práve ľudia úspešní v politickom a spoločenskom živote práve v područí ahrimanskej bytosti, ktorá rozhoduje za nich. Treťou zložkou podvedomia je samotné ľudské podvedomie, ktoré je tiež ahrimansko-lucifersky zafarbené.

Pôsobenie meditácie na podvedomie človeka
Dej pomocou ktorého môžeme pracovať na svojom podvedomí je meditácia. Otázka znie, čo sa deje s naším podvedomím, keď sa venujeme poznávacej meditácii. Pri meditácii vystupuje prúd duchovnej sily nahor smerom k vyššiemu Ja a k anjelovi, vzniká spojenie, vedomie sa spojí s nadvedomím. Z nadvedomia sa začne nadol rinúť prúd svetla a zosilní prúd, ktorý smeruje nadol do podvedomia. Tento silne vedomím preniknutý prúd svetla presvetľuje podvedomie a pôsobí tam očistne. Čistenie podvedomia spôsobuje katarziu. Katarzia znamená že luciferský anjel je postupne oslobodzovaný od nášho astrálneho tela. Toto oslobodenie sa uskutočňuje rastúcou vnútornou láskou k pravdivosti. Sklon ku lži sa vnútorne zničí a nahradí túžbou po pravde. Lucifer je oslobodený a on už viac nezasahuje do nášho astrálného tela, ale môže odísť alebo začať slúžiť nášmu anjelovi (viď. rozprávka Čert a Káča). Ďalším dejom ktorý sa odohráva v našom podvedomí je, že pri pokračovaní meditácie nastáva vysadenie nášho podvedomia. Naše ľudské podvedomie, lepšie povedané, jeho neprečistená astrálna časť sa pre človeka stáva viditeľnou, personifikuje sa do podoby stážca prahu. Podobne ako had, ktorý zvlieka svoju kožu, tak vysadí človek svoje nižšie ja, svoje astrálne podvedomie zo seba von a toto sa stane určitým dvojníkom človeka. A čím je viac viditeľný tým lepšie, tým sa ho naučí kontrolovať a ovládať. To tretie čo sa pri očiste odohráva je vylúčenie ahrimanského dvojníka. Pretože tento nemôže byť vnútorne premenený, musí byť z človeka vylúčený tak aby s ním stratil každé spojenie. Nedopraje sa mu potrava, takže je zostupujúcim svetlom stále viac a viac zatlačovaný nadol až doslova do nôh. Potom príde okamih keď sa ako suchý konár odlomí a človek sa od svojho dvojníka oslobodí. Odpadnutie bremena spôsobí človeku pocit uľahčenia.
Človek sa musí stať nezávislý od luciferského anjela, potom môže dôverovať svojim imagináciám, človek musí vysadiť zo seba ľudského dvojníka, potom môže dôverovať svojím inšpiráciám, a keď človek zo svojej bytosti odstráni aj ahrimanského dvojníka, potom môže zažiť čistú intuíciu.
David Sulík
1997
V duchovnej evolúcii Zeme existujú bytosti, sily, ktoré pôsobia proti vývoju Zeme, proti evolúcii ducha človeka. V dôsledku ich prejavov, ich pociťujeme ako sily negatívne. Tieto bytosti nie sú negatívne samé o sebe, ale ako dôsledok ich oneskorenia vo vývoji. To znamená že pri každom novom stupni vývoja Zeme, v nových fyzických a duchovných podmienkach uplatňujú tieto oneskorené bytosti starým spôsobom svoje pôsobenie, ktoré bolo aktuálne v predchádzajúcej epoche, no v súčasnosti pôsobí brzdiaco, retardačne. Vývoj Zeme prebieha totiž v rôznych väčších a menších časových etapách, ktoré sú nositeľkami nových vývojových impulzov. V každej vývojovej epoche Zeme sa časť anjelov odštiepila od hlavného prúdu a zaostala vo vývoji. Toto odštiepenie je známe v každej mytológii sveta ako spor v nebi., ako pád anjelov. Začína už od spodnej hranice duchovnej ríše a zasahuje celú hrubohmotnú a jemnohmotnú úroveň. Zmysel tohoto štiepenia, tohoto oddeľovania sa rôznych vývojových línii duchovných bytostí, spočíva v tom, aby sa v hrubohmotných a jemnohmotných úrovniach stvorenia, ktoré sú pôsobiskom ľudských duchov, vytvorili dve protikladné sily, dva póly pôsobiace proti sebe tak, aby sa vytvorilo vhodné napätie, ktorého prekonávaním sa nerozvinutým duchovným zárodkom umožní ich plnohodnotný vývoj. Podľa druhu pôsobenia poznáme tri druhy negatívnych bytostí, Luciferské, Ahrimanské a Asurske bytosti, pričom Asurským bytostiam sa zatiaľ nebudem venovať, keďže ich vplyv sa naplno prejaví až v budúcnosti.

Pôsobenie Ahrimana
Ahriman-Satan je temný duch, duch tiaže. Jeho pôsobenie spočíva v éterickej sfére Zeme. Jeho úlohou je všetko éterické sťahovať do hmoty, konzervovať, materializovať, vtesnávať do čo najužších presne ohraničených foriem. Ovplyvňuje myšlienkový svet človeka tým spôsobom, aby človek svet okolo seba, prírodu, vesmír vnímal len ako neživú strnulú hmotu, aby nevidel duchovné bytosti za každou rastlinou, za každým prírodným alebo kozmickým javom. Ľuďom vštepuje predstavu, že naozajstným svetom a prírodou je len to, čo sa dá vidieť fyzickým zrakom, čo sa dá fyzický zmerať a zvážiť. Ahriman je spolupôvodcom filozofického materializmu, ktorý sa stal oficiálnym svetonázorom dnešnej vedy. Ak sa pozrieme na jeho globálnu úlohu vo vývoji ľudstva, tak vidíme, že ľudia museli byť s ním konfrontovaní, aby boli schopní plne využívať a spoznávať fyzický svet, prostredníctvom vedy a techniky. Preto aj tento stupeň je nevyhnutný pre celistvý vývoj ľudského ducha. Vplyv Ahrimana je aj geografický nerovnomerne rozložený po Zemi. Jeho vplyv sa zosiluje smerom z východu na západ. Takou modelovou krajinou, doslova centrom Ahrimana na Zemi je v súčasnosti USA, ktorá je silno pod jeho vplyvom. Je to krajina ktorej hlavné znaky sú obrovský technický rozmach, honba a vyzdvihovanie peňazí a úspechu, slepý obdiv k materialistickej vede. Amerika si budúcnosť dokáže predstaviť len ako neustále zdokonaľovanie techniky a genetiky, kde geneticky upravený ľudia budú žiť vo veľkých kupolách na Marse a jesť tabletky. To je pre nich znamením pokroku. Týmto pohľadom sú zafarbené aj náboženstva a ideológie pochádzajúce z Ameriky. Amerika je pôvodcom takých exotických materialistických náboženstiev, ktoré neuznávajú dušu a ducha, ale len telo a spasenie si predstavujú ako vytvorenie večného fyzického tela, napr. Jehovisti, Mormoni, Adventisti, Scientologisti atď, ale spadá pod to aj, až náboženské uctievanie mimozemských civilizácii. Tak vzniká akési Ahrimanské duchovno, charakteristické pre určitý druh dnes často prezentovanej pop-ezoteriky, kde ľudia si jednoducho nedokážu predstaviť evolúciu ľudstva ako periodický jav, kde jednotlivé anjelské hierarchie v priebehu miliónov rokov sa podieľajú na vytváraní fyzických a duševných tiel ľudí tak, aby vo vhodnom momente boli najrozvinutejšie schránky schopné prijať zárodky ducha, ale vytvárajú si v podstate materialistické predstavy, že všetko ľudstvo a rasy vznikli ako genetické experimenty nejakých mimozemských civilizácii. Ahriman je tak aj inšpirátorom UFO náboženstva.

Pôsobenie Lucifera
Lucifer pôsobí tak, že uznáva len duchovnosť a hmotu má za niečo podradné. Lucifer ( Svetlonos–Zornička) je monumentálna svetelná bytosť, nositeľ svetla, predstavuje absolutizáciu duchovného princípu. Jeho poľom pôsobnosti je všeobecná astralita ľudstva, svet túžob, pocitov, vášni a chcenia. Oproti Ahrimanovi ktorý pôsobí na človeka akoby z vonka, Lucifer sa prejavuje z vnútra, z duše človeka, ako spaľujúca túžba a vášeň. Pôsobí na astrálne telo človeka a ťahá ho von smerom k vyšším svetom vyslovene odtrháva astralitu človeka od Zeme, tak aby nemusela mať nič do činenia s hmotou. Hmotu totiž považuje za máju, za niečo menejcenné. Podľa Lucifera najlepšie by bolo pre človeka sa vôbec nevteľovať, ideálom je pre neho nevyvinutý zárodok, ktorý sa ako v sladkom spánku nevedomia vznáša kdesi v duchovnej ríši. Lucifer je duch minulosti, stále núti obracať zrak človeka k detskému veku ľudstva, veku nevinnosti, ale aj nezrelosti. Jeho pôsobenie sa tiež geograficky zosiluje, ale v opačnom smere ako Ahriman a to v smere od západu na východ. Lucifer tak vo väčšej alebo menšej miere zafarbuje charakter východných náboženstiev. Hinduizmus a budhizmus sú príkladmi takýchto náboženstiev, kde uctievaní sú svätci a jogíni, ktorí sa v samote venujú meditáciám, alebo asketickému životu v snahe vymaniť sa z utrpenia na Zemi. Zem je ponímaná nie ako miesto ktoré treba zveľaďovať, ale ako miesto utrpenia a kolotoč reikarnácií je braný ako nutné zlo. Úctu si zasluhuje všetko duchovné a ako zrkadlový protiklad Ameriky sú ideálom nie peniaze, nie praktickosť, nie kariéra, ale chudoba, askéza, duchovnosť nezávislosť od všetkého hmotného aj duševného. Hmotný svet si nezasluhuje snahu o nejaké zlepšenia, čo vidno aj na pasívnom prístupe k práci a organizácii sociálneho života, ľahostajnosti k vonkajšiemu svetu, čo vedie k zjavnej vonkajšej chudobe a zaostalosti (India, Bangladéš). Svet ako celok takto môžeme pozorovať z duchovného hľadiska ako jeden organizmus, kde jeden pól je Amerika a druhým Ázia a stred ako vyváženie týchto extrémov sa nachádza v Európe. Preto Európa a špeciálne stredná Európa je tým miestom kde dochádza k vyváženiu týchto dvoch síl v harmónii. Účelom duchovného vývoja človeka je nie potlačiť Ahrimana alebo Lucifera, oni sú dve strany váh, ale postaviť sa do stredu medzi nich a zjednať silou svojho JA medzi nimi rovnováhu. Východne náboženstva potlačujú Ahrimana, čím dochádza k vyzdvihovaniu Lucifera. Dôsledok je aj karmický, keď sa časť týchto ľudí, ktorí prepadli vplyvu Lucifera vteľuje v novom živote v Amerike, kde zase opakujú staré chyby a extrémne zas vyzdvihujú Ahrimana a potlačujú Lucifera. Dá sa povedať, že tá časť duchovne hľadajúcich ľudí z východu aj západu, ktorí si dokázali zachovať v oboch extrémoch určitú rovnováhu, sa vteľuje v Európe, kde sa v budúcnosti bude vytvárať nový typ duchovného človeka, spájajúceho hmotný aj duchovný rozmer súčasne.

Keď to zhrnieme tak môžeme tvrdiť že osudom človeka je balansovať, vyvažovať tieto dva póly. Účelom je nie zatracovať jeden stav , alebo druhý, ale nájsť rovnovážny stav medzi nimi. Človek prejavuje svoju ľudskosť, svoju duchovnosť len v sociálnom živote To čo si myslí, alebo to čo si prečíta a neuplatní to v sociálnom živote, čiže vo vzťahu k ľuďom, to ako keby nebolo. Preto stredným stavom rovnováhy je slovo, reč v sociálnom pôsobení. Vtiahnutie zakonzervovanie slova do písma je ahrimanský princíp. Knihy sa stávajú ak sa na ne kladie absolútny dôraz, zdrojom dogmatizmu. Zadržanie slova, mlčanie v samote je Lucifersky princíp. Mlčanie v tichu a meditácia vás odtrhávajú od Zeme. Slovo nás núti do sociálnych vzťahov, lebo človek sa rozvíja vo vzťahoch. Preto Ideálom je aby písmo sa nestalo dogmou, aby meditácia nebola cieľom, ale aby slúžili tvorivému slovu v ľudských vzťahoch.
Pôsobenie Lucifera a Ahrimana v človeku
V zmysle trojčlennosti si vedomie človeka môžeme predstaviť ako zložené z nadvedomia, vedomia a podvedomia. Nadvedomím je vyššie JA človeka, ktoré siaha do oblasti anjela. Toto vyššie Ja nie je u bežného človeka plne inkarnované. Je to duchovný zárodok, ktorý spočíva v objatí anjela, ktorý bežnému človeku nahrádza jeho Ja. Až keď sa vyššie Ja v človeku zrodí, potom sa jeho anjel od neho uvoľňuje a už nerozhoduje miesto človeka, už nie je nad ním, ale stáva sa mu rovnocenným priateľom. Okrem nadvedomia má človek aj svoje bežné predmetné vedomie, ktoré používa v bežnom živote. Oblasťou ktorá nás teraz zaujíma najviac je podvedomie. Podvedomie je zložené z troch bytostí. Nachádzame tam luciferského anjela, ktorý je v plnom zmysle slova upútaný na astrálne telo človeka. Tento luciferský dvojník tvorí druhé astrálne telo človeka viazané na to prvé. Jeho najväčšou túžbou je odpútať sa od človeka a rozplynúť sa v svetovej astralite. Okrem luciferského dvojníka sa v podvedomí nachádza aj ahrimanský dvojník. Ahrimanský dvojník sa upína na ľudské étericke telo a usiluje sa ho zmocniť. Tak ako je strážny anjel v nadvedomí človeka akýmsi ideálom, praobrazom človeka, tak na druhej strane je ahrimanský dvojník jeho karikatúrou. Je to inteligentná bytosť, ktorá sa v človeku neprejavuje tak ako Lucifer prostredníctvom vášni, ale tak, že v človeku veľmi zosilnie cieľavedomosť, a urputná snaživosť zameraná na cieľ za každú cenu. Tak môžu byť práve ľudia úspešní v politickom a spoločenskom živote práve v područí ahrimanskej bytosti, ktorá rozhoduje za nich. Treťou zložkou podvedomia je samotné ľudské podvedomie, ktoré je tiež ahrimansko-lucifersky zafarbené.

Pôsobenie meditácie na podvedomie človeka
Dej pomocou ktorého môžeme pracovať na svojom podvedomí je meditácia. Otázka znie, čo sa deje s naším podvedomím, keď sa venujeme poznávacej meditácii. Pri meditácii vystupuje prúd duchovnej sily nahor smerom k vyššiemu Ja a k anjelovi, vzniká spojenie, vedomie sa spojí s nadvedomím. Z nadvedomia sa začne nadol rinúť prúd svetla a zosilní prúd, ktorý smeruje nadol do podvedomia. Tento silne vedomím preniknutý prúd svetla presvetľuje podvedomie a pôsobí tam očistne. Čistenie podvedomia spôsobuje katarziu. Katarzia znamená že luciferský anjel je postupne oslobodzovaný od nášho astrálneho tela. Toto oslobodenie sa uskutočňuje rastúcou vnútornou láskou k pravdivosti. Sklon ku lži sa vnútorne zničí a nahradí túžbou po pravde. Lucifer je oslobodený a on už viac nezasahuje do nášho astrálného tela, ale môže odísť alebo začať slúžiť nášmu anjelovi (viď. rozprávka Čert a Káča). Ďalším dejom ktorý sa odohráva v našom podvedomí je, že pri pokračovaní meditácie nastáva vysadenie nášho podvedomia. Naše ľudské podvedomie, lepšie povedané, jeho neprečistená astrálna časť sa pre človeka stáva viditeľnou, personifikuje sa do podoby stážca prahu. Podobne ako had, ktorý zvlieka svoju kožu, tak vysadí človek svoje nižšie ja, svoje astrálne podvedomie zo seba von a toto sa stane určitým dvojníkom človeka. A čím je viac viditeľný tým lepšie, tým sa ho naučí kontrolovať a ovládať. To tretie čo sa pri očiste odohráva je vylúčenie ahrimanského dvojníka. Pretože tento nemôže byť vnútorne premenený, musí byť z človeka vylúčený tak aby s ním stratil každé spojenie. Nedopraje sa mu potrava, takže je zostupujúcim svetlom stále viac a viac zatlačovaný nadol až doslova do nôh. Potom príde okamih keď sa ako suchý konár odlomí a človek sa od svojho dvojníka oslobodí. Odpadnutie bremena spôsobí človeku pocit uľahčenia.
Človek sa musí stať nezávislý od luciferského anjela, potom môže dôverovať svojim imagináciám, človek musí vysadiť zo seba ľudského dvojníka, potom môže dôverovať svojím inšpiráciám, a keď človek zo svojej bytosti odstráni aj ahrimanského dvojníka, potom môže zažiť čistú intuíciu.
David Sulík
1997


Viac tu: http://duchovna-veda.webnode.sk/zakladne-pojmy-ezoteriky/lucifer-a-ahriman/
Name
Email
Comment
Or visit this link